"Ralph lauren honoured with the Chevalier de la legion d'honneur". "Good, bad ugly" by quentin Willson and Richard waite, bbc top gear Magazine, february 1994. "Alfas Bester" (Club News motor Klassik, december 1999. 'wassersystem' bij de duitse vertaling) of zoiets? "Eat your heart Out!" by Brock yates, Playboy, april 1975. "Psilocybin induces schizophrenia-like psychosis in humans via a serotonin-2 agonist action".

impact in reducing damage." The study showed that Europe had a high proportion of deaths related to alcohol, with 1 in 10 deaths directly attributable (up. "Bella addormentata" by marco centenari, automobile, december 2008. "Alcohol drinken als je hepatitis C hebt, is heel erg schadelijk voor de lever zegt Flamm.

"Mag ik nog sporten als ik zwanger ben?". "Rostende denkmale auto zeitung, 8 December 1999. "Engineering Victory a biography by winston goodfellow of T33 Project Manager Carlo Chiti, was published in the nov/Dec 1996 edition of Vintage motorsport. "Riding Impression: Alfa romeo montreal". "Is dit liefde?" by remco de boer, de heiligekoe, april 1998. "Response of cluster headache to psilocybin and lsd". "Quantitation of psilocin in human plasma by high-performance liquid chromatography and electrochemical detection: comparison of liquid-liquid extraction with automated on-line solid-phase extraction". "Montreal Oh Montreal" by doug Blain, car, may 1973. "Ralph lauren upset by biography". "Ralph lauren Is Born, will build an Empire based on Cary Grant Fantasy". "Montreal - la prima 8V Alfa quattroruote, constant may 1970.

bod uitbrengen op vastgoed voorbeeld

10 gezonde eigenschappen van


"Speed, Style, and beauty: Cars from the ralph lauren Collection". "Psilocybin mushroom ( Psilocybe semilanceata ) intoxication with myocardial infarction". "Spelenderwijs leren" staat centraal. "Simon Cowell Congratulates Little mix After dna beats Spice girls' naar record Stateside". "Ralph lauren's breast cancer campaign turns 20 years old". "Quantitation of psilocin in human plasma by high performance liquid chromatography and electrochemical detection: comparison of liquid-liquid extraction with automated on-line solid-phase extraction". "Het is niet zo dat mensen nu als de wiederweerga naar de supermarkt moeten rennen harde om gemberpoeder in te slaan aldus een van hen. "Some observations on psilocybin, a new hallucinogen, in volunteer subjects".

Opzegbrief voorbeeld, iets opzeggen?


De overige personeelskosten nemen toe met  5,8 miljoen. Dit betreft met name een stijging van de kosten van tijdelijk personeel als gevolg van diverse ingezette projecten waaronder Telegraaf vndg en het tmg datalab. Daarnaast is er een toename van kosten als gevolg van het tijdelijk invullen van openstaande vacatures. Het gemiddeld aantal fte is gedaald van.0r.7, wat met name zichtbaar is bij tmg landelijke media als gevolg van de reorganisatie bij de redactie van de telegraaf en bij het Facilitair Bedrijf als gevolg van de reorganisatie bij de drukkerijen. De reorganisatielasten van  13,0 miljoen hebben hoofdzakelijk betrekking op reorganisaties bij Sales en Marketing als gevolg van het samenvoegen van tmg landelijke media en Holland Media combinatie en op de redactie van Holland Media combinatie. Verkoopkosten, de daling van de verkoopkosten met  2,7 miljoen is met name het gevolg van het minder sluiten van marketing partnerships, lagere abonneewervingskosten en lagere uitgaven aan evenementen (bijvoorbeeld sail in 2015). Overige bedrijfskosten, de overige bedrijfskosten zijn gedaald met  6,7 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening juridische geschillen, door een afname van de huisvestingskosten als gevolg van de sluiting van de drukkerijen, alsmede lagere automatiseringskosten. Dit laatste komt ondere andere door de overgang naar nieuwe werkplekken en de insourcing van het beheer waardoor de externe beheerkosten sterk zijn gedaald.

Eind 2016 zijn reorganisaties bij de afdelingen sales en marketing van Landelijke media en Holland Media combinatie en bij de redactie van Holland Media combinatie bekendgemaakt, evenals het samenvoegen van tmg landelijke media en Holland Media combinatie op de basisweg in Amsterdam. Grond- en hulpstoffen, de kosten voor grond- en hulpstoffen zijn gedaald met 8,2 miljoen, deze afname is met name het gevolg van een lagere oplage bij de kranten en het nagenoeg geheel wegvallen van commercieel drukwerk voor derden als gevolg van de sluiting van drukkerijen. Transport- en distributiekosten, de transport- en distributiekosten zijn afgenomen, gevolgen hoofdzakelijk als gevolg van lagere oplagevolumes en doorgevoerde optimalisaties. Uitbesteed werk en technische productie. De kosten van uitbesteed werk en technische productie stijgen voornamelijk doordat een deel van de oplage extern is gedrukt na het sluiten van zes drukpersen.

De besparing als gevolg hiervan is terug te zien bij de personeelskosten en voor een deel bij de grond- en hulpstoffen als gevolg van een verschuiving. Personeelskosten, de personeelskosten zijn in 2016 gedaald met 18,9 miljoen. Exclusief reorganisatielasten (2016: 13,0 miljoen, 2015: 27,0 miljoen) zijn de personeelskosten afgenomen met 4,9 miljoen. De lonen en sociale lasten dalen met 11,9 miljoen. Deze daling is met name het gevolg van doorgevoerde reorganisaties. De pensioenkosten laten een stijging zien van 1,2 miljoen, vanwege een eenmalige bate in 2015 van 2,4 miljoen als gevolg van afbouw van de bijdrage in de ziektekosten van gepensioneerden.

Al het laatste financiële nieuws op én pagina


De afname is het gevolg van lagere opbrengsten uit videoproducties met name door het stoppen van de productie vandaag de dag en een lagere boekwinst op de verkoop van panden. Deels kan deze daling gecompenseerd worden door inkomsten uit het evenement van Fashionweek. Dit zijn activiteiten die gestopt zijn in 2015 of 2016 en ten behoeve van een representatieve vergelijking apart worden gepresenteerd. De opbrengsten hieruit betreffen de categorieën B2B advertenties (2016:  2,4 miljoen, 2015:  7,9 miljoen) en vervaardiging (2016:  0,3 miljoen, 2015:  3,9 miljoen). De activiteiten in samenwerking met de utrechtse Internet courant in het gebied Rotterdam en Utrecht zijn eind juli deels beëindigd vanwege tegenvallende resultaten.

De print-editie rotterdam is uit de markt gehaald en in nauwe samenwerking met metro zijn de digitale activiteiten in Rotterdam voortgezet. Daarnaast zijn eind 2015 de activiteiten van deels gestaakt en is eind 2016 besloten de activiteiten van volledig te stoppen. Ten slotte is, na de in 2015 aangekondigde reductie van het aantal drukpersen, begin 2016 gestopt met commercieel drukwerk voor derden. In 2015 bedroegen de opbrengsten uit vervaardiging voor derden nog  3,9 miljoen (2016:  0,3 miljoen). Bedrijfslasten, de bedrijfslasten vór afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn afgenomen met  32,7 miljoen. Exclusief lagere reorganisatielasten van  14,0 miljoen daalden de bedrijfslasten met  18,7 miljoen. Ter realisatie hiervan zijn in 2016 onder andere de reorganisatie bij de drukkerijen en bij de redactie van Landelijke media afgerond en hebben diverse procesoptimalisaties plaatsgevonden.

Hervorming registratierechten: verlaagd tarief voor

De inkomsten uit losse verkoop print laten een geringe daling zien, dit betreft een daling bij de grapefruit telegraaf, die nagenoeg geheel gecompenseerd wordt door een stijging in de losse verkopen bij keesing Media group (3,2). Overig (e-commerce de overige omzet uit B2C-transacties neemt toe van 21,1 miljoen naar 22,7 miljoen, een stijging van 7,6. Deze omzetstroom bestaat in 2016 voor 21,8 miljoen uit e-commerce opbrengsten. De stijging wordt gedreven door een toename van de omzet bij GroupDeal. B2B advertenties, de advertentie-inkomsten exclusief normalisaties, bestaande uit print en digitale advertenties, zijn gedaald onder invloed van een marktbrede trend van met name lagere advertentie-inkomsten uit ze ontwikkeling komt met name tot uiting bij de titels de telegraaf en Metro en in mindere mate bij. De inkomsten uit digitale advertenties zijn licht gedaald wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door een verschuiving van desktop (onder andere ) naar mobile (de telegraaf app) waar de tarieven lager groenten liggen. De advertentie-inkomsten uit de gestaakte activiteiten van, gebied Rotterdam en Utrecht en de zondagochtendbladen zijn opgenomen onder normalisaties. Overige opbrengsten, de overige opbrengsten zijn gedaald van 11,0 miljoen in 2015 naar 10,0 miljoen in 2016.

Stad doetinchem 14 december 2016

Vanwege lagere reorganisatielasten, lagere bijzondere waardeverminderingen op vaste activa, een boekwinst op de verkoop van sky radio group en een belastingbate tegenover een belastinglast vorig jaar, is het nettoresultaat sterk verbeterd, van 23,6 miljoen verlies in 2015 naar 1,6 miljoen winst in 2016. Opbrengsten, b2C abonnementen, de omzet uit B2C-abonnementen is op te splitsen in opbrengsten uit print-abonnementen, digital-only abonnementen en combi-abonnementen food (zowel print als digitale toegang). Hier is duidelijk een verschuiving zichtbaar van print-only, naar combi-abonnementen en voor een beperkter deel naar digital-only abonnementen. Deze verschuiving is mede toe te schrijven aan het omzetten van print-only abonnementen naar combi-abonnementen bij de telegraaf, waarmee abonnees het voordeel krijgen van automatische toegang tot premium content en het digitale nieuwsarchief. Dit is onderdeel van het beleid om abonnees te activeren tot meer gebruik van onze content. De daling van de abonnee-inkomsten is met name zichtbaar bij de telegraaf, bij de regionale dagbladen is sprake van een geringe daling van 0,7. B2C transacties, losse verkoop print.

De conversie van print naar digitaal gebruik van content zet onverminderd voort. Deze trend vertaalt zich in een verdere daling van de advertentie- en abonnee-inkomsten uit print. De ervaringen opbrengsten uit combi- en digitale abonnementen stijgen. De advertentie-inkomsten uit print zijn gedaald, onder invloed van de negatieve ontwikkeling in de nederlandse printadvertentiemarkt. De totale opbrengsten, inclusief normalisaties, zijn uitgekomen op 421,0 miljoen (2015: 452,4 miljoen). Door diverse productrationalisaties, kostenbesparingen en een afname van de vaste personeelskosten, als gevolg van het effect van doorgevoerde reorganisaties, laten de kosten exclusief reorganisatielasten een sterke daling zien van 18,7 miljoen. Hiermee ligt tmg op schema om de doelstelling van 90 miljoen kostenreductie in 2019 ten opzichte van 2015, exclusief het effect van kostenstijgingen als gevolg van nieuwe initiatieven, te realiseren. Dit resulteert uiteindelijk in een ebitda van 9,0 miljoen ten opzichte van 7,7 miljoen in 2015. Exclusief reorganisatielasten daalt de ebitda van 34,7 miljoen naar 22,0 miljoen.

12 Beste, buikspieroefeningen voor

To the top (Voorheen financiele gang van zaken plus resultaten plus bu-hoofdstukken). Tmg algemeen, nettowinst van eur 1,6 miljoen tegenover een verlies van eur 23,6 miljoen in 2015. Opbrengsten dalen met 6,9 naar eur 421,0 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten fantastisch uit print (2015: -6,8). Voorziene kostenbesparingsmaatregelen op schema. Verbetering ebitda -resultaat naar 9,0 miljoen (2015: 7,7 miljoen). Ebitda-resultaat exclusief reorganisatielasten eur 22,0 miljoen (2015: eur 34,7 miljoen). De strategische samenwerking met Talpa (sky radio group) resulteert in boekwinst van eur 4,3 miljoen.

Bod uitbrengen op vastgoed voorbeeld
Rated 4/5 based on 475 reviews